για την Λαμία και την περιοχή της Φθιώτιδας
Καλώς ήρθες ! Login
Πρωτότυπο Θέμα
Φόρουμ Διάφορα 
Θέμα Χάρτα του Ενεργού πολίτη 
Συγγραφέας Στέφανος Σταμέλλος 
Ημερ. καταχώρησης 6/20/2020 10:00:07 PM 
Κείμενο Χάρτα της Ενεργού Πολιτότητας και του Ενεργού Πολίτη
https://www.prosfero.com.cy/img/energos.pdf

Γενικές Αρχές
Αρθρο 1: Ρόλος του Ενεργού Πολίτη
Ο ενεργός πολίτης είναι ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει ενεργά, δυναμικά και κριτικά στην κοινωνία είτε ως μέλος ενός φορέα, είτε αυτόνομα. Εργάζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και τη χειραφέτησή τους, και/ή τη διατήρηση κοινών αγαθών. Λειτουργεί προς το γενικό συμφέρον, με δημιουργική διάθεση χωρίς να αποσκοπεί σε οποιοδήποτε προσωπικό όφελος. Συμβάλλει στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της δημοκρατικής ζωής.

Αρθρο 2: Ρόλος της Πολιτείας
Η πολιτεία προσδίδει αξία και ενθαρρύνει τις δραστηριότητες του ενεργού πολίτη που στοχεύουν στην προστασία των δικαιωμάτων, στη διατήρηση ή/και στην ενίσχυση των κοινών αγαθών, ή/και στο γενικό συμφέρον. Η πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του ενεργού πολίτη και να τις υποστηρίζει, θέτοντας σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέσα, συστήματα και διαδικασίες για την προώθηση, τη μεγαλύτερη συμμετοχή και τη διαμόρφωση πολιτικών με διαφανή και σαφή τρόπο. Για να μπορεί ένα κράτος να διαθέτει ενεργούς πολίτες, θα πρέπει να τους παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση, εκπαίδευση και κατάρτιση για να γνωρίζουν πού και πώς θα παρέμβουν, θα ενεργήσουν και θα είναι δημιουργικοί και αποτελεσματικοί προς το κοινό όφελος.

Αρθρο 3: Ρόλος των Φορέων Ενεργούς Πολιτότητας (ΜΚΟ)
Οι φορείς ενεργούς πολιτότητας (ΜΚΟ), συμβάλλουν στην προώθηση της αύξησης της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της χώρας. Με τη σειρά της η πολιτεία έχει υποχρέωση να παρέχει στήριξη στους εν λόγω φορείς για την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους και να τους ενθαρρύνει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
• Να λογοδοτούν προς τα μέλη τους.
• Να εφαρμόζουν διαφανείς διαδικασίες, ιδιαίτερα όσον αφορά οικονομικά θέματα και σε ό,τι σχετίζεται με την απορρόφηση δημόσιων κεφαλαίων, Ευρωπαϊκών, ή/και εισφορές των πολιτών.
• Να διατηρούν την ανεξαρτησία τους από άλλους παράγοντες.
• Να εφαρμόζουν δημοκρατικές διαδικασίες.
• Να προωθούν τα συμφέροντα και τις προσδοκίες των πολιτών και να φροντίζουν για τη μεταφορά τους σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιθωριοποιημένες ομάδες ανθρώπων.
• Να παρέχουν στους πολίτες συγκεκριμένες ευκαιρίες να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση της χώρας μέσω ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών σχεδίων και πρωτοβουλιών.
• Να στοιχειοθετούν επαρκώς τις απόψεις και τα αιτήματά τους και εισηγούνται κατάλληλα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων του.
• Να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα της διαφάνειας, όπως η θέσπιση κώδικα δεοντολογίας και η δημοσίευση των στόχων τους, της αποστολής τους, του νομικού τους καθεστώτος, των μελών τους και των διοικητικών τους οργάνων, των πηγών χρηματοδότησής τους, των προϋπολογισμών και των λογαριασμών τους, το πρόγραμμα εργασίας και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για να παρακολουθούν όλα τα πιο πάνω.

Οι τέσσερις Βασικές Αρχές του Ενεργού Πολίτη
Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και τη δυναμική τους για συμμετοχή στα κοινά, δημιουργήθηκε ένα «μοντέλο» από τέσσερις βασικές αρχές. Κάθε μία από αυτές προτείνει συγκεκριμένους τρόπους εκπαίδευσης, που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες που διαμορφώνουν άτομα δημοκρατικά με αυτοπεποίθηση, γνώσεις, αξίες, δεξιότητες, και στάσεις ζωής έτσι ώστε να είναι ενεργά στη δημόσια ζωή. Αξιολόγησε και εκτίμα τις ικανότητές σου Η έμφαση δίνεται στη συνεργασία με άλλα άτομα, είτε από την άποψη της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είτε της χρήσης εμπειριών ζωής ή πρακτικών ανάπτυξης δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, δεξιότητες στη διενέργεια παρουσιάσεων, στις δημόσιες ομιλίες, στη συμμετοχή ή/και προεδρία συνεδριάσεων, στην εκπόνηση προϋπολογισμών, στον σχεδιασμό πλάνων, στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, και στη διεκδίκηση αποφάσεων γενικότερα. Σε γενικές γραμμές, αυτά μπορεί να είναι τα δομικά στοιχεία για αυξημένη αυτοεκτίμηση και αποδοχή των ήδη υπαρχόντων αξιών και εμπειριών ενός ατόμου.

Γνώρισε τον εαυτό σου μέσα και μαζί με τους άλλους Η σαφής κατανόηση από μέρους μας των παραγόντων που διαμορφώνουν τις ζωές μας όπως είναι η εκπαίδευση, η θρησκεία, η οικογένεια, η γονικότητα, η σεξουαλικότητα, η φυλή, η οικονομική εξάρτηση κτλ., είναι ο τρόπος για να μάθουμε πώς να αξιολογούμε τον εαυτό μας και να επικοινωνούμε με τους άλλους με αυθεντικότητα και ειλικρίνεια. Θα είμαστε τότε σε καλύτερη θέση να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο, να ξεπεράσουμε τις αναπόφευκτες συγκρούσεις και να εργαστούμε μαζί για να κάνουμε πραγματικότητα τις θετικές αλλαγές που όλοι χρειαζόμαστε στη ζωή μας.

Γνώρισε πώς λειτουργεί ο εξωτερικός κόσμος και να επέλεξε πού θέλεις εσύ να είσαι Για να είμαστε σε θέση να κάνουμε αλλαγές και για να ακουστεί η φωνή μας πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα: πώς έχουν συσταθεί οι δομές λήψης αποφάσεων, πώς λειτουργούν αυτές οι δομές, ποιοι εμπλέκονται, πόσο υπόλογοι είναι, ποιος κατέχει την εξουσία σε κάθε δεδομένη κατάσταση. Αυτό σημαίνει να γνωρίζουμε όλα όσα χρειάζεται σχετικά με τις τοπικές, εθνικές και διεθνείς δομές που επιδρούν στις ζωές μας. Αν γνωρίζουμε καλά τον ρόλο μας και τη θέση που έχουμε στο πλαίσιο του συστήματος π.χ. ως ψηφοφόροι, καταναλωτές, πολίτες, αποκτούμε την ευχέρεια να έχουμε καλύτερη κατανόηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες μας. Μόλις έχουμε αυτή τη γνώση μπορούμε να κάνουμε επιλογές για τον ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες. Μάθε πού πρέπει να κατευθυνθείς και πάρε αυτό που δικαιούσαι Για να μπορέσουμε να επιφέρουμε θετικές αλλαγές στη δημόσια ζωή, πρέπει να κάνουμε τη δική μας φωνή να ακουστεί, να ζητήσουμε πληροφόρηση για τα θέματα που μας αφορούν και να ξέρουμε πώς θα διεκδικήσουμε, σε επιτρεπτά όρια, αυτά που δικαιούμαστε. Μπορούμε να συμμετέχουμε σε εκστρατείες, σε διαβουλεύσεις, σε οργανωμένα σύνολα κτλ.

Eκτιμούμε τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας Εργαζόμαστε για την Ενεργό Συμμετοχή και την ανάπτυξή μας καθώς και του συνόλου. Γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας και ποια είναι η θέση μας σ΄αυτόν. Μαθαίνουμε τον εαυτό μας μέσα και μαζί με τους άλλους. Αναγνωρίζουμε τις κοινές μας εμπειρίες και στόχους Γνωρίζουμε πού θέλουμε να φτάσουμε και τι χρειάζεται γι΄αυτό Επιλέγουμε τη θέση μας στην κοινωνία

Δικαιώματα του Ενεργού Πολίτη

Αρθρο 4: Δικαίωμα στη Συμμετοχή
Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής στη Δημόσια Ζωή.

Αρθρο 5: Δικαίωμα Παρέμβασης
Στην περίπτωση που ο ενεργός πολίτης διαπιστώνει παρανομίες ή/και παρατυπίες ή/και παραβίαση των δικαιωμάτων και των καλώς νοούμενων συμφερόντων τού ιδίου ή/και των συμπολιτών, έχει το δικαίωμα να παρέμβει σε συνεργασία με συμπολίτες του, τις τοπικές αρχές, τα θεσμικά όργανα και τα οργανωμένα σύνολα.

Αρθρο 6: Δικαίωμα στη Λήψη Προληπτικών Μέτρων
Ο ενεργός πολίτης διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη ζημίας σε πρόσωπα και κοινά αγαθά, στη μείωση των υψηλών επιπέδων προστασίας της υγείας του ανθρώπου, στα δικαιώματα των καταναλωτών και του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρθρο 7: Δικαίωμα Διαβούλευσης
Ο ενεργός πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις οι οποίες θα διεξάγονται με πλήρη διαφάνεια. Η πολιτεία θα πρέπει να εγγυάται ότι οι απόψεις του θα ληφθούν υπόψη και ότι καμία απόφαση σχετική με το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης είναι προειλημμένη. Ο όρος «Δημόσια ζωή» αναφέρεται σε καταστάσεις και χώρους όπου αντιμετωπίζονται ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων δράσης της πολιτείας. Οι ενεργοί πολίτες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν άμεσα στην όλη διαδικασία χάραξης πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να θεωρούνται ως ένας από τους βασικούς παράγοντες για τον καθορισμό της εν λόγω διαδικασίας εφαρμογής της πολιτικής και της αξιολόγησής της. Επιπλέον, θα πρέπει η συμβολή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων να ζητείται από την αρχή και όχι όταν οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί.

Αρθρο 8: Δικαίωμα στην Πληροφόρηση
Ο ενεργός πολίτης διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για θέματα που τον αφορούν, έτσι ώστε να γνωρίζει τις επιλογές του, πού και πώς θα δράσει όταν χρειάζεται, σε συνεργασία με άλλους συμπολίτες του, θεσμικά όργανα, την τοπική κοινωνία και άλλους φορείς.

Αρθρο 9: Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
Η εκπαίδευση καλλιεργεί ενεργούς πολίτες. Μέσα από τα πολυδιάστατα θέματα που πραγματεύεται, στοχεύει στη διαμόρφωση δημοκρατικών ατόμων με γνώσεις, αξίες, δεξιότητες και στάσεις ζωής που είναι απαραίτητα συστατικά για ειρηνική διαβίωση και δημιουργική διάθεση. 2 Η παιδεία που διαμορφώνει χειραφετημένα και ώριμα άτομα με δημοκρατικό υπόβαθρο μπορεί να αποτρέψει την κοινωνική διάσπαση. Μπορεί να συγκλίνει τις διαφορές μέσα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Δύσης (Αναστασιάδης, Θεοδωρίδης & Καρακατσάνης, 2007)

Υποχρεώσεις του Ενεργού Πολίτη
Αρθρο 10: Είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του καιφροντίζει για την υγεία και ευεξία του, την προσωπική του ευημερία και ανάπτυξη.

Αρθρο 11: Ενημερώνεται για τα κοινά, αναζητά πληροφορίες, φιλτράρει την είδηση συμμετέχει στον χώρο της δημόσιας συζήτησης με παραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους, διαμορφώνει κριτική σκέψη και παίρνει θέση.

Αρθρο 12: Προστατεύει και ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, δεν ρυπαίνει, υιοθετεί πρακτικές που ενισχύουν το πράσινο, την εξοικονόμηση ενέργειας, προσέχει την κατανάλωση του νερού, ανακυκλώνει, κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου μπορεί και του παρέχεται η δυνατότητα.

Αρθρο 13: Διεκδικεί τα δικαιώματά του στον δημόσιο χώρο, επιδιώκει τη δημόσια έκφραση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του, τη δημιουργία υποδομών στη γειτονιά του και στη χώρα του, τη διατήρηση ελεύθερων χώρων, την προστασία του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αρθρο 14: Σέβεται τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βοηθά τους συμπολίτες του, τηρεί τους κανόνες που θεσπίζονται για τη διευκόλυνσή τους, συνεργάζεται για το κοινό όφελος, τη συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών χωρίς προκαταλήψεις

Αρθρο 15: Eνεργεί, παρατηρεί τι συμβαίνει στην κοινωνία και παρεμβαίνει, σε συνεργασία με συμπολίτες του, τις τοπικές αρχές, τα θεσμικά όργανα και τα οργανωμένα σύνολα όταν διαπιστώνει παρανομίες ή/και παρατυπίες.

Αρθρο 16: Aσκεί με συνέπεια τα δημοκρατικά του δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του
 
      
Απαντήσεις
Καμία καταχώρηση

Site Meter

ecology Portal (C) 2002
Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του e-ecology.gr και η όποια αντιγραφή ή αξιοποίηση δύναται να γίνεται ύστερα από έγγραφη άδεια του κατόχου ή με αναφορά στην πηγή (e-ecology.gr)